Electronic office regulation

Regulations of the University of Barcelona

Rules of the University of Barcelona on the use of electronic media [PDF]

Modification of regularions of the University of Barcelona on identification policies and electronic signature [PDF]

Acord del Consell de Govern del 22 de juliol de 2019 que declara inhàbils els dies inclosos dins dels períodes de tancament de les instal·lacions de la Universitat de Barcelona, a efectes del còmput dels terminis en els procediments administratius [PDF]

Normativa de votació electrònica de la Universitat de Barcelona, atesa la situació sanitària derivada de la covid-19 [PDF]

Regulations on electronic administration

Royal decree-law 11/2018, of 31 August, which amends Law 39/2015, of 1 October, on common administrative procedure in public administrations [PDF]

Law 39/2015, of 1 October, on common administrative procedure in public administrations [PDF]

Law 40/2015, of 1 October, on the legal framework for the public sector [PDF]

Royal Decree 3/2010, of 8 January, which regulates the national security scheme in the area of electronic administration [PDF]

Royal Decree 4/2010, of 8 January, which regulates the national interoperability scheme in the area of electronic administration [PDF]

Regulations on electronic signatures

Law 59, of 19 December 2003, on electronic signatures [PDF]

Law 56, of 28 December 2007, on measures to promote the information society [PDF]

Regulations on data protection

Organic Law 15, of 13 December 1999, on personal data protection [PDF]

Royal Decree 1720, of 21 December 2007, which approves enabling legislation for Organic Law 15, of 13 December 1999, on personal data protection [PDF]

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, of 27 April 2016, on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data [PDF]

Electronic office