Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (11 places)

Data de publicació:
01-09-2020
Data de modificació:
25-01-2021
Estat:
Oberta

RSS

16 publicacions
Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (11 places)
01/09/2020 16:42 - Registre de publicació

En el DOGC d’avui, 1 de setembre de 2020, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dimecres 2 de setembre de 2020 i finalitza el dia 1 d’octubre de 2020 (ambdós inclosos).

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs de diverses places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (11 places)
Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs de diverses places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (11 places). Nomenament dels membres de les comissions que han resoldre els concursos
14/12/2020 13:06 - Registre de publicació

Bases de la convocatòria per a l’acte de constitució, l’acte de presentació i publicació a la Seu Electrònica del calendari del concurs:

7.1 La presidència de la comissió de selecció, un cop efectuades les consultes oportunes, ha de convocar amb un mínim de 10 dies hàbils d’antelació als membres titulars designats i/o si escau, els suplents, per a la sessió constitutiva de la comissió, que ha de tenir lloc en el termini màxim de dos mesos, a comptar de l’endemà de la publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses.

7.3  La convocatòria per a la sessió constitutiva, que ha d’incloure la data, l’hora i el lloc de realització, s’ha de fer pública a la seu electrònica de la UB amb una antelació mínima de deu dies hàbils.

8.1 Qui exerceixi la presidència de la comissió de selección ha de publicar la convocatòria a l’acte de presentació les persones candidates admeses al concurs amb una antelació mínima de deu dis hàbils, amb expressió de data, hora i lloc en què tindrà lloc.

 

Documentació per a la realització del concurs:

El/la president/a o el/la secretari/a de la comissió poden sol·licitar la documentació per a la realització del concurs a Personal Acadèmic al correu electrònic de personal.academic@ub.edu

 

Calendari de fases del concurs del Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia per a places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (11 places)
08/01/2021 09:07 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia, àrea de coneixement Bioquímica i Biologia Molecular, perfil Bioquímica i biología molecular en les ciències de l’alimentació, es reunirà el proper dia 25 de gener de 2021 a les 15:00 hores al Campus de l’Alimentació de Torribera / Edifici Masia Prat de la Riba, 171 08921 Santa Coloma de Gramenet.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 16:00 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Sociologia per a places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (11 places)
11/01/2021 19:50 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Sociologia, àrea de coneixement Sociologia, perfil Problemes Socials, es reunirà el proper dia 22 de gener de 2021 a les 9:30 hores per sessió telemàtica.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i per sessió telemàtica a les 10:00 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret per a places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (11 places)
14/01/2021 14:11 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret, àrea de coneixement Ciència Política, perfil Les pròpies de l’àrea, es reunirà el proper dia 29 de gener de 2021 a les 8:45 per sessió telemàtica..

L'acte de presentació es farà el mateix dia i per sessió telemàtica a les 9:30 hores

Calendari de fases del concurs del Departament d'Història i Arqueologia per a places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (11 places)
19/01/2021 09:16 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament d’Història i Arqueologia, àrea de coneixement Arqueologia, perfil Arqueologia d’Euràsia, es reunirà el proper dia 10 de febrer de 2021 a les 10:00 hores al Seminari H. Contemporània. Facultat de Geografia i HIstòria.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 12:00 hores.

 

Anunci de l'acte de presentació de la plaça:
19/01/2021 11:19 - Registre de publicació

Centre: Facultat d'Economia i Empresa
Departament: Sociologia
Categoria: Professor Agregat
Àrea de coneixement: Sociologia
Núm. de places: 1
Perfil: Problemes socials

Calendari de fases del concurs del Departament de Física de la Matèria Condensada per a places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (11 places)
19/01/2021 13:27 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Física de la Matèria Condensada, àrea de coneixement Física de la Matèria Condensada, perfil Les pròpies de l’àrea, es reunirà el proper dia 11 de febrer de 2021 a les 9:00 hores per sessió telemàtica. 

L'acte de presentació es farà el mateix dia i per sessió telemàtica a les 10:00 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica per a places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (11 places)
20/01/2021 15:40 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament d’Enginyeria Electrònica i Biomèdica, àrea de coneixement Tecnologia Electrònica, perfil Materials i dispositius nanoelectrònics i fotònics, es reunirà el proper dia 9 de febrer de 2021 a les 10:00 hores per sessió telemàtica.

 

L'acte de presentació es farà el mateix dia i per sessió telemàtica a les 10:30 hores.

Seu electrònica