Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs de diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent de promoció interna (12 places)

Data de publicació:
26-10-2020
Data de modificació:
04-03-2021
Estat:
Oberta

RSS

6 publicacions
Convocatòria de concurs de diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent de promoció interna (12 places)
26/10/2020 09:55 - Registre de publicació

En el DOGC d’avui, 26 d’octubre de 2020, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent de promoció interna.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dimarts 27 d’octubre de 2020 i finalitza el dia 23 de novembre de 2020 (ambdós inclosos).

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs de diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent de promoció interna (12 places)
Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs de diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent de promoció interna (12 places). Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre els concursos
15/02/2021 12:08 - Registre de publicació

Bases de la convocatòria per a l’acte de constitució, l’acte de presentació i publicació a la Seu Electrònica del calendari del concurs:

7.1 La presidència de la comissió de selecció, un cop efectuades les consultes oportunes, ha de convocar amb un mínim de 10 dies hàbils d’antelació als membres titulars designats i/o si escau, els suplents, per a la sessió constitutiva de la comissió, que ha de tenir lloc en el termini màxim de dos mesos, a comptar de l’endemà de la publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses.

7.3  La convocatòria per a la sessió constitutiva, que ha d’incloure la data, l’hora i el lloc de realització, s’ha de fer pública a la seu electrònica de la UB amb una antelació mínima de deu dies hàbils.

8.1 Qui exerceixi la presidència de la comissió de selecció ha de publicar la convocatòria a l’acte de presentació les persones candidates admeses al concurs amb una antelació mínima de deu dies hàbils, amb expressió de data, hora i lloc en què tindrà lloc.

Documentació per a la realització del concurs:

El/la president/a o el/la secretari/a de la comissió poden sol·licitar la documentació per a la realització del concurs a Personal Acadèmic al correu electrònic de personal.academic@ub.edu

Calendari de sessió constitutiva i acte de presentació del Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà
Resolució de correcció d'errades a les bases annexes a la Resolució de 20 d'octubre de 2020, per la qual es convoquen diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent de promoció interna
Seu electrònica