Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs de processos selectius per a la contractació de Professorat Lector en el marc del Programa Serra Húnter (segona convocatòria 2019)

Data de publicació:
28-10-2020
Data de modificació:
18-02-2021
Estat:
Oberta

RSS

5 publicacions
Convocatòria de concurs per a la provisió de places de Professorat Lector/Tenure-elegible Lecturer en el marc del Programa Serra Húnter (segona convocatòria 2019)
28/10/2020 12:54 - Registre de publicació

En data 28 d’octubre de 2020 ha estat publicada al DOGC la resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 22 d’octubre de 2020, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de professorat lector en el marc del Pla Serra Húnter.

 

  CALENDARI

 • Període de presentació de sol·licituds
  Del dia 29 d’octubre de 2020 al dia 25 de novembre de 2020, ambdós inclosos.

Per qualsevol informació referent a les característiques de la plaça, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (personal.academic.concursos@ub.edu).

 

Documentació a presentar

Els documents s’han de presentar per algun dels procediments següents:

 • Al registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document Relació i horaris dels registres generals de centre de la Universitat de Barcelona, que es pot consultar a http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html
 • Electrònicament mitjançant instància genèrica: https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html. Cal tenir en compte que aquesta via te una limitació de pes dels documents que es poden adjuntar. En cas que no es puguin adjuntar tots els documents, aquests s’hauran de trametre mitjançant les oficines de Correus segons s’exposa en el punt c) següent. (Només en el cas que les oficines de Correus estiguin tancades per raó de la COVID-19 es podrà enviar la resta de documentació per email a personal.academic.concursos@ub.edu . 
 • Mitjançant les oficines de Correus. En aquest cas caldrà emprar el procediment de correu certificat administratiu (altrament conegut, com a procediment en sobre obert atès que l’empleat de correus estampa el segell de la data de tramesa en el document enviat abans de tancar el sobre).
 • Per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb les disposicions transitòries de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP).

En cas que es presenti la sol·licitud per un dels mitjans alternatius al registre presencial o telemàtic (punts a i b) de la Universitat, es recomana que la persona aspirant compti amb una còpia íntegra on consti la data i el segell oficial de presentació al registre, i n’enviï una copia per correu electrònic a la següent adreça personal.academic.concursos@ub.edu dins el mateix termini de presentació de sol·licituds.

 • Sol·licitud corresponent, degudament signada i registrada dins del termini establert a la resolució de la convocatòria. Amb la signatura de la sol·licitud la persona candidata declara que compleix els requisits generals i específics establerts a les bases de la resolució de la convocatòria.
 • Còpia del DNI o passaport o, en el cas dels estrangers, còpia del NIE o de la targeta d’identitat.
 • Còpia del títol de doctor o resguard de la sol·licitud corresponent.
 • Còpia de l’informe favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) o bé de l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) que correspongui per accedir a la categoria de professor lector.
 • Certificació acreditativa del nivell C de català de la Generalitat de Catalunya o equivalent, o compromís d’obtenir-lo d’acord amb el que es preveu a la base 2.2.d.

 

Documentació a presentar per correu electrònic (personal.academic.concursos@ub.edu) en format pdf

a. Currículum vitae complet, en format lliure.

b. Un document on s'especifiquin les 5 aportacions acadèmiques més valuoses de la persona sol·licitant (articles, llibres, patents...).

c. Un breu descripció de la trajectòria docent (màxim 1 pàgina).

d. Un declaració succinta dels seus interessos docents i de recerca en consonància amb l'àmbit del contracte ofert per als propers 5 anys. El document no excedirà les 6 pàgines

e. Si se’n disposa, acreditació de l’experiència postdoctoral internacional o l’estada en universitats o centres de recerca de reconegut prestigi, espanyols o estrangers, diferents de la universitat contractant.

Atesa la naturalesa del programa Serra Hunter i la composició de les comissions de selecció es recomana que la documentació dels apartats a), b), c) i d) es presentin a més de, en una llengua oficial a Catalunya, en llengua anglesa.

 

És important que al “subject” del correu electrònic especifiqueu el codi del concurs.

Per qualsevol informació referent a les característiques de la plaça, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (personal.academic.concursos@ub.edu)

RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2020, de correcció d'errades a la Resolució de 22 d'octubre de 2020, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de professorat lector en el marc del Pla Serra Húnter, publicat al DOGC de 28 d'octubre de 2020
04/11/2020 09:40 - Registre de publicació

 

CALENDARI per a les places UB-LE-9030 i UB-LE-9057

 • Període de presentació de sol·licituds
  Del dia 5 de novembre de 2020 al dia 2 de desembre de 2020, ambdós inclosos.
Resolució del llistat provisional de persones admeses i excloses del concurs per a la provisió de places de Professorat Lector en el marc del Programa Serra Húnter (segona convocatòria 2019)
07/01/2021 12:34 - Registre de publicació

El termini per reparar el defecte o l'error que n'hagi causat l'exclusió o de completar la documentació (art. 4.2 de les bases de la convocatòria) comença el dia 8 de gener de 2021 i finalitza el dia 21 de gener 2021.

Llistat definitiu de persones admeses i excloses del concurs per a la provisió de places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter
Relació de places del concurs Serra Húnter 2a convocatòria 2019
18/02/2021 13:49 - Registre de publicació

UB-LE-9001: Química Analítica

UB-LE-9002: Filosofia Antiga

UB-LE-9003-9004-9113: Economia Aplicada -  Dpt. Econometria

UB-LE-9005: Economia Aplicada -  Dpt. Economia

UB-LE-9006-9007: Psicologia Bàsica

UB-LE-9008: Botànica

UB-LE-9009: Llengua Catalana

UB-LE-9010: Biologia Cel·lular - Dpt. Biologia Cel·lular

UB-LE-9011: Biologia Cel·lular - Dpt. Biomedicina

UB-LE-9012: Dret Civil

UB-LE-9013: Arqueologia Clàssica

UB-LE-9014: Física de la Matèria Condensada

UB-LE-9015: Conservació i Restauració

UB-LE-9016: Dret Constitucional

UB-LE-9017-9018: Història Contemporània

UB-LE-9019-9020: Didàctica i Organització Educativa

UB-LE-9021: Didàctica de la Llengua i la Literatura

UB-LE-9022: Didàctica de les Ciències Socials

UB-LE-9023: Didàctica de l'Expressió Visual i Plàstica

UB-LE-9024: Dibuix

UB-LE-9025: Sistemes Dinàmics

UB-LE-9026: Física de la Terra

UB-LE-9027: Lingüística Anglesa

UB-LE-9028: Literatura Anglesa

UB-LE-9029: Gravat

UB-LE-9030: Filologia Grega

UB-LE-9031: Història de l'Art Medieval

UB-LE-9032: Història de l'Art Modern o Contemporani

UB-LE-9033: Genètica Humana

UB-LE-9034: Histologia Humana

UB-LE-9035: Fisiologia Humana

UB-LE-9036: Immunologia - Dpt. Patologia

UB-LE-9037: Immunologia - Dpt. Biomedicina

UB-LE-9038: Química Inorgànica

UB-LE-9039-9114: Periodisme

UB-LE-9041: Geociències Marines

UB-LE-9042: Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica

UB-LE-9043: Mètodes Matemàtics i Quantitatius

UB-LE-9044: Biofísica Mèdica

UB-LE-9045: Mètodes d'Investigació i Diagnosi en Educació

UB-LE-9046: Microbiologia

UB-LE-9047: Filosofia Moderna

UB-LE-9048: Pintura

UB-LE-9049-9050: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics

UB-LE-9051-9115: Farmacodinàmica

UB-LE-9052: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica

UB-LE-9053: Fonètica i Fonologia

UB-LE-9054: Antropologia Física

UB-LE-9055: Geografia Física i Ambiental

UB-LE-9056: Ciència Política

UB-LE-9057: Dret Internacional Privat

UB-LE-9058: Teoria de la Probabilitat i Processos Estocàstics

UB-LE-9059: Radioastronomia

UB-LE-9060-9061-9116: Antropologia Social

UB-LE-9062: Psicologia Social

UB-LE-9063-9064: Teoria i Història de l'Educació

UB-LE-9065: Vídeo

 

Seu electrònica