Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs d'una plaça de professorat agregat, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3

Data de publicació:
13-11-2020
Data de modificació:
02-02-2021
Estat:
Oberta

RSS

11 publicacions
Convocatòria de concurs d'una plaça de professorat agregat, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3
13/11/2020 08:52 - Registre de publicació

En el DOGC d’avui, 13 de novembre de 2020, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoca una plaça de professorat agregat, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dilluns 16 de novembre de 2020 i finalitza el dia 14 de desembre de 2020 (ambdós inclosos).

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs d'una plaça de professorat agregat, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3
Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs d'una plaça de professorat agregat, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3. Nomenament dels membres de la comissió que ha de resoldre el concurs
16/12/2020 13:02 - Registre de publicació

Bases de la convocatòria per a l’acte de constitució, l’acte de presentació i publicació a la Seu Electrònica del calendari del concurs:

7.1 La presidència de la comissió de selecció, un cop efectuades les consultes oportunes, ha de convocar amb un mínim de 10 dies hàbils d’antelació als membres titulars designats i/o si escau, els suplents, per a la sessió constitutiva de la comissió, que ha de tenir lloc en el termini màxim de dos mesos, a comptar de l’endemà de la publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses.

7.3  La convocatòria per a la sessió constitutiva, que ha d’incloure la data, l’hora i el lloc de realització, s’ha de fer pública a la seu electrònica de la UB amb una antelació mínima de deu dies hàbils.

8.1 Qui exerceixi la presidència de la comissió de selección ha de publicar la convocatòria a l’acte de presentació les persones candidates admeses al concurs amb una antelació mínima de deu dis hàbils, amb expressió de data, hora i lloc en què tindrà lloc.

Documentació per a la realització del concurs:

El/la president/a o el/la secretari/a de la comissió poden sol·licitar la documentació per a la realització del concurs a Personal Acadèmic al correu electrònic de personal.academic@ub.edu

 

Calendari de fases del concurs del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental per a una plaça de professorat agregat, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3
11/01/2021 21:17 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental, àrea de coneixement Biologia Cel·lular, perfil Les pròpies de l’àrea, es reunirà el proper dia 27 de gener de 2021 a les 10:00 hores per sessió telemàtica.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i per sessió telemàtica a les 11:00 hores.

Acords de la comissió amb criteris específics i barem de valoració del concurs del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental per a una plaça de professorat agregat, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.
Anunci de l'acte de presentació del concurs del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental d'una plaça de professorat agregat, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.
Publicació dels acords adoptats en l'acte de presentació del concurs del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental d'una plaça de professorat agregat, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.
Resultat de la votació de la primera prova del concurs del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental d'una plaça de professorat agregat, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.
Resultat de la votació de la segona prova del concurs del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental d' una plaça de professorat agregat, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.
Resultat de la votació de la tercera prova del concurs del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental d'una plaça de professorat agregat, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.
Seu electrònica