Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs de 2 places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna)

Data de publicació:
09-11-2022
Data de modificació:
15-02-2023
Estat:
Oberta

RSS

4 publicacions
Convocatòria de concurs de 2 places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna)
09/11/2022 10:24 - Registre de publicació

En el DOGC d'avui, 9 de novembre de 2022, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen 2 places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna).

Per qualsevol informació referent a les característiques de la plaça, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dijous 10 de novembre de 2022 i finalitza el dia 9 de desembre de 2022 (ambdós inclosos).

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs de 2 places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna)
13/01/2023 12:39 - Registre de publicació

El termini del període d'esmenes comença el dilluns 16 de gener de 2023 i finalitza el dia 27 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs de 2 places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna). Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre els concursos
15/02/2023 12:59 - Registre de publicació

Bases de la convocatòria per a l’acte de constitució, l’acte de presentació i publicació a la Seu Electrònica del calendari del concurs:

7.1 La presidència de la comissió de selecció, un cop efectuades les consultes oportunes, ha de convocar amb un mínim de 10 dies hàbils d’antelació als membres titulars designats i/o si escau, els suplents, per a la sessió constitutiva de la comissió, que ha de tenir lloc en el termini màxim de dos mesos, a comptar de l’endemà de la publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses.

7.3  La convocatòria per a la sessió constitutiva, que ha d’incloure la data, l’hora i el lloc de realització, s’ha de fer pública a la seu electrònica de la UB amb una antelació mínima de deu dies hàbils.

8.1 Qui exerceixi la presidència de la comissió de selecció ha de publicar la convocatòria a l’acte de presentació les persones candidates admeses al concurs amb una antelació mínima de deu dis hàbils, amb expressió de data, hora i lloc en què tindrà lloc.

Documentació per a la realització del concurs:

El/la president/a o el/la secretari/a de la comissió poden sol·licitar la documentació per a la realització del concurs a Personal Acadèmic al correu electrònic de personal.academic@ub.edu

Desenvolupament del concurs
Seu electrònica