Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs de 6 places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor Ramón y Cajal amb certificat I3, de l'oferta pública d'ocupació del 2021

Data de publicació:
16-01-2023
Data de modificació:
23-03-2023
Estat:
Oberta

RSS

5 publicacions
Convocatòria de concurs de 6 places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor Ramón y Cajal amb certificat I3, de l'oferta pública d'ocupació del 2021
16/01/2023 12:15 - Registre de publicació

En el DOGC d’avui, 16 de gener de 2023, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen 6 places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor Ramón y Cajal amb certificat I3, de l'oferta pública d'ocupació del 2021.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dimarts 17 de gener de 2023 i finalitza el dia 13 de febrer de 2023 (ambdós inclosos).

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs de 6 places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor Ramón y Cajal amb certificat I3, de l'oferta pública d'ocupació del 2021
22/02/2023 10:37 - Registre de publicació

El termini del període d'esmenes comença el dijous 23 de febrer de 2023 i finalitza el dia 8 de març de 2023 (ambdós inclosos).

Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs de 6 places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor Ramón y Cajal amb certificat I3, de l'oferta pública d'ocupació del 2021. Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre els concursos
14/03/2023 10:29 - Registre de publicació

Bases de la convocatòria per a l’acte de constitució, l’acte de presentació i publicació a la Seu Electrònica del calendari del concurs:

7.1 La presidència de la comissió de selecció, un cop efectuades les consultes oportunes, ha de convocar amb un mínim de 10 dies hàbils d’antelació als membres titulars designats i/o si escau, els suplents, per a la sessió constitutiva de la comissió, que ha de tenir lloc en el termini màxim de dos mesos, a comptar de l’endemà de la publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses.

7.3  La convocatòria per a la sessió constitutiva, que ha d’incloure la data, l’hora i el lloc de realització, s’ha de fer pública a la seu electrònica de la UB amb una antelació mínima de deu dies hàbils.

8.1 Qui exerceixi la presidència de la comissió de selecció ha de publicar la convocatòria a l’acte de presentació les persones candidates admeses al concurs amb una antelació mínima de deu dis hàbils, amb expressió de data, hora i lloc en què tindrà lloc.

Documentació per a la realització del concurs:

El/la president/a o el/la secretari/a de la comissió poden sol·licitar la documentació per a la realització del concurs a Personal Acadèmic al correu electrònic de personal.academic@ub.edu

Resolució de correcció d'errades de la Resolució de 14 de març de 2023, per la qual es declara la llista definitiva d'admesos i exclosos i es nomena els membres de les comissions que han de resoldre els concursos públics de 6 places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor Ramón y Cajal amb certificat I3, convocades per Resolució de data 11 de gener de 2023 i publicada en el DOGC de 16 de gener de 2023
Seu electrònica