Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs d'una plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral de la Facultat de Física

Data de publicació:
10-03-2023
Data de modificació:
08-06-2023
Estat:
Oberta

RSS

3 publicacions
Convocatòria de concurs d'una plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral de la Facultat de Física
10/03/2023 10:08 - Registre de publicació

En el DOGC d'avui, 10 de març de 2023, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoca una plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral de la Facultat de Física.

Per qualsevol informació referent a les característiques de la plaça, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dilluns 13 de març de 2023 i finalitza el dia 11 d'abril de 2023 (ambdós inclosos).

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs d'una plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral de la Facultat de Física
10/05/2023 13:17 - Registre de publicació

El termini del període d'esmenes comença el dijous 11 de maig de 2023 i finalitza el dia 24 de maig de 2023 (ambdós inclosos).

Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs d'una plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral de la Facultat de Física. Nomenament dels membres de la comissió que ha de resoldre el concurs
08/06/2023 14:45 - Registre de publicació

Bases de la convocatòria per a l’acte de constitució, l’acte de presentació i publicació a la Seu Electrònica del calendari del concurs:

7.1 La presidència de la comissió de selecció, un cop efectuades les consultes oportunes, ha de convocar amb un mínim de 10 dies hàbils d’antelació als membres titulars designats i/o si escau, els suplents, per a la sessió constitutiva de la comissió, que ha de tenir lloc en el termini màxim de dos mesos, a comptar de l’endemà de la publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses.

7.3  La convocatòria per a la sessió constitutiva, que ha d’incloure la data, l’hora i el lloc de realització, s’ha de fer pública a la seu electrònica de la UB amb una antelació mínima de deu dies hàbils.

8.1 Qui exerceixi la presidència de la comissió de selecció ha de publicar la convocatòria a l’acte de presentació les persones candidates admeses al concurs amb una antelació mínima de deu dis hàbils, amb expressió de data, hora i lloc en què tindrà lloc.

Documentació per a la realització del concurs:

El/la president/a o el/la secretari/a de la comissió poden sol·licitar la documentació per a la realització del concurs a Personal Acadèmic al correu electrònic de personal.academic@ub.edu

Seu electrònica