Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Places de la Facultat de Filosofia

Data de publicació:
24-04-2023
Data de modificació:
08-06-2023
Estat:
Oberta

RSS

2 publicacions
Relació de places de la Facultat de Filosofia
24/04/2023 14:30 - Registre de publicació

 

Departament de Filosofia


00045767 - Filosofia - Filosofia Moral

 

Tornar a la convocatòria

 

Resolució de la Degana, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses als concursos per a la selecció de professorat lector en règim de contracte laboral temporal (Facultat de Filosofia)

 

Les persones interessades poden reparar el defecte o l’error que n’hagi causat l’exclusió provisional del concurs, o completar la documentació en el termini de 10 dies hàbils  a comptar de l’endemà de la publicació de la relació provisional d’admesos i exclosos (del 11 al 24 de maig ) mitjançant qualsevol dels procediments previstos a les bases del concurs, tràmit electrònic disponible a

 

tràmit telemàtic específic.

 

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n’hagi motivat l’exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria

 

Resolució de la degana per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses i la composició dels membres de les comissions de selecció del concurs per a la selecció de professorat lector adscrites a la Facultat de Filosofia, convocades per Resolució del rector de 27 de març de 2023
Seu electrònica