Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs per a la provisió de places de Professorat Lector/Tenure-elegible Lecturer en el marc del Programa Serra Húnter(segona convocatòria 2017)

Data de publicació:
24-05-2018
Data de modificació:
26-02-2020
Estat:
Oberta

RSS

26 publicacions
Convocatòria de concurs per a la provisió de places de Professorat Lector/Tenure-elegible Lecturer en el marc del Programa Serra Húnter(segona convocatòria 2017)
24/05/2018 10:59 - Registre de publicació

Convocatòria de concurs per a la provisió de places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter

En data 24 de maig de 2018 ha estat publicada al DOGC la resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 2 de maig de 2018, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de professorat lector en el marc del Pla Serra Húnter.

  CALENDARI

  • Període de presentació de sol·licituds
    Del dia 25 de maig de 2018 al dia 21 de juny de 2018, ambdós inclosos.

Per qualsevol informació referent a les característiques de la plaça, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (personal.academic.concursos@ub.edu).

Documentació a presentar en un concurs Serra Húnter

Documents a presentar en els registres públics de la Universitat o per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

  • Sol·licitud corresponent, degudament signada i registrada dins del termini establert a la resolució de la convocatòria. Amb la signatura de la sol·licitud la persona candidata declara que compleix els requisits generals i específics establerts a les bases de la resolució de la convocatòria.
  • Fotocòpia del DNI o del passaport
  • Títol de Doctor/a, o resguard d'haver sol·licitat el títol. En el cas que el títol no hagi estat expedit per una universitat espanyola o reconegut en el país, per a la firma del contracte serà necessari que hagi estat homologat amb el caràcter oficial a Espanya.
  • Acreditació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya o de l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, corresponent a la categoria.
  • Certificació acreditativa del nivell C1 de català de la Generalitat de Catalunya o equivalent, o sol·licitud d'acollir-se a l'excepció prevista al punt 2.2.c) de les bases de la convocatòria. (Link web dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona per obtenir el certificat: Prova de català)

 

Documentació a presentar per correu electrònic (personal.academic.concursos@ub.edu) en format pdf

(1) Les persones que van presentar la documentació a la Direcció del Pla Serra Húnter en la primera part del procés de selecció, poden optar per no aportar novament aquesta documentació i autoritzar la Universitat de Barcelona a utilitzar la documentació presentada a la Direcció del Pla Serra Húnter. Si s’opta per aquesta opció, cal indicar-ho en l’imprès d’inscripció.

 És important que al “subject” del correu electrònic especifiqueu el codi del concurs.

Per qualsevol informació referent a les característiques de la plaça, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (personal.academic.concursos@ub.edu)

Resolució de 14 de juny de 2018, per la qual s'amplia la composició de les comissions de selecció dels processos selectius per a la contractació de professorat lector en el marc del Pla Serra Húnter, publicats per la Resolució de 2 de maig de 2018
Llistat provisional de persones admeses i excloses del concurs per a la provisió de places de Professorat Lector/Tenure-elegible Lecturer en el marc del Programa Serra Húnter(segona convocatòria 2017)
23/07/2018 10:05 - Registre de publicació

El termini per reparar el defecte o l’error que n’hagi causat l’exclusió o de completar la documentació (art. 4.2 de les bases de la convocatòria) comença el dia 24 de juliol de 2018 i finalitza el dia 6 de setembre de 2018.

El mes d’agost es considera inhàbil als efectes d’aquesta convocatòria (art. 1.4 de les bases de la convocatòria).

Resolució de 25 de juliol de 2018 de corecció d'errades de la resolució de 23 de juliol de 2018, per la qual es declara la llista d'admesos i exclosos al concurs de diverses places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter
Llistat definitiu de persones admeses i excloses del concurs per a la provisió de places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter
Resolució de 20 de setembre de 2018 de correcció d'errades de la Resolució de data 2 de maig de 2018, per la qual els processos selectius per a la contractació de professorat lector en el marc del Pla Serra Húnter
Comunicacions de les Comissions de Selecció del concurs per a la provisió de places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter
Resolució de 18 d'octubre de 2018 de correcció d'errades de la resolució de 8 d'octubre de 2018, per la qual es declara la llista d'admesos i exclosos al concurs de diverses places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter
RESOLUCIÓ, de 18 d'octubre, per la qual es nomena una nova comissió de selecció per al concurs de professorat lector (tenure-elegible lecturer), perfil Bacteriologia, amb codi UB-LE-502, convocat el 2 de maig de 2018.
Seu electrònica