Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs de processos selectius per a la contractació de Professorat Lector en el marc del Programa Serra Húnter (segona convocatòria 2018)

Data de publicació:
07-06-2019
Data de modificació:
17-06-2020
Estat:
Oberta

RSS

8 publicacions
Convocatòria de concurs de processos selectius per a la contractació de Professorat Lector en el marc del Programa Serra Húnter (segona convocatòria 2018)
07/06/2019 12:34 - Registre de publicació

Convocatòria de concurs per a la provisió de places de Professorat Lector/Tenure-elegible Lecturer en el marc del Programa Serra Húnter (segona convocatòria 2018)

En data 7 de juny de 2019 ha estat publicada al DOGC la resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 27 de maig de 2019, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de professorat lector en el marc del Pla Serra Húnter.

 

  CALENDARI

Període de presentació de sol·licituds
Del dia 11 de juny de 2019 al dia 9 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

Per qualsevol informació referent a les característiques de la plaça, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (personal.academic.concursos@ub.edu).

 

Documentació a presentar

Els documents s’han de presentar al registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document Relació i horaris dels registres generals de centre de la Universitat de Barcelona, que es pot consultar a http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html.

- Sol·licitud corresponent, degudament signada i registrada dins del termini establert a la resolució de la convocatòria. Amb la signatura de la sol·licitud la persona candidata declara que compleix els requisits generals i específics establerts a les bases de la resolució de la convocatòria.

La sol·licitud també es pot presentar per qualsevol dels mitjans establerts a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a les representacions diplomàtiques o les oficines consulars de l’Estat espanyol a l’estranger.

- Còpia del DNI o passaport o, en el cas dels estrangers, còpia del NIE o de la targeta d’identitat.

- Còpia del títol de doctor o resguard de la sol·licitud corresponent.

- Còpia de l’informe favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) o bé de l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) que correspongui per accedir a la categoria de professor lector.

- Certificació acreditativa del nivell C de català de la Generalitat de Catalunya o equivalent, o compromís d’obtenir-lo d’acord amb el que es preveu a la base 2.2.c.

 

Documentació a presentar per correu electrònic (personal.academic.concursos@ub.edu) en format pdf:

- Currículum vitae complet, en format lliure. (1)

- Un document on s'especifiquin les 5 aportacions acadèmiques més valuoses de la persona sol·licitant (articles, llibres, patents...). (1)

- Un breu descripció de la trajectòria docent (màxim 1 pàgina). (1)

- Un declaració succinta dels seus interessos docents i de recerca en consonància amb l'àmbit del contracte ofert per als propers 5 anys. El document no excedirà les 6 pàgines. (1)

- Si se’n disposa, acreditació de l’experiència postdoctoral internacional o l’estada en universitats o centres de recerca de reconegut prestigi, espanyols o estrangers, diferents de la universitat contractant. (1)

(1) Les persones que hagin presentat la seva candidatura i documentació a la direcció del Pla Serra Húnter durant el període de crida internacional han d’indicar en l’imprès d’inscripció si consideren que la documentació referida als apartats 3.3 i 3.4 és la ja presentada a la direcció del Pla. En aquest cas, la persona candidata autoritza la Universitat a disposar de la documentació dipositada a la direcció del Pla.

En el cas que es presenti l’actualització d’algun dels documents, s’ha de seguir el procediment de les bases 3.3 i 3.4.

 

És important que al “subject” del correu electrònic especifiqueu el codi del concurs.

Per qualsevol informació referent a les característiques de la plaça, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (personal.academic.concursos@ub.edu)

Llistat provisional de persones admeses i excloses del concurs per a la provisió de places de Professorat Lector/Tenure-elegible Lecturer en el marc del Programa Serra Húnter (segona convocatòria 2018)
09/09/2019 13:10 - Registre de publicació

El termini per reparar el defecte o l’error que n’hagi causat l’exclusió o de completar la documentació (art. 4.2 de les bases de la convocatòria) comença el dia 10 de setembre de 2019 i finalitza el dia 25 de setembre de 2019.

Resolució, de 16 de setembre de 2019 de correcció d'errades de la Resolució de 9 de setembre de 2019, per la qual es declara la llista provisional d'admesos i exclosos als concursos de diverses places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter (UB-LE-7005)
16/09/2019 14:56 - Registre de publicació

El termini per reparar el defecte o l’error que n’hagi causat l’exclusió o de completar la documentació (art. 4.2 de les bases de la convocatòria) comença el dia 17 de setembre de 2019 i finalitza el dia 1 d’octubre de 2019.

Resolució, de 16 de setembre de 2019 de correcció d'errades de la Resolució de 9 de setembre de 2019, per la qual es declara la llista provisional d'admesos i exclosos als concursos de diverses places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter (UB-LE-7042)
16/09/2019 15:00 - Registre de publicació

El termini per reparar el defecte o l’error que n’hagi causat l’exclusió o de completar la documentació (art. 4.2 de les bases de la convocatòria) comença el dia 17 de setembre de 2019 i finalitza el dia 1 d’octubre de 2019.

Resolució, de 30 de setembre de 2019 de correcció d'errades de la Resolució de 9 de setembre de 2019, per la qual es declara la llista provisional d'admesos i exclosos als concursos de diverses places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter (UB-LE-7019)
30/09/2019 13:15 - Registre de publicació

El termini per reparar el defecte o l’error que n’hagi causat l’exclusió o de completar la documentació (art. 4.2 de les bases de la convocatòria) comença el dia 1 d’octubre de 2019 i finalitza el dia 14 d’octubre de 2019.

Llistat definitiu de persones admeses i excloses del concurs per a la provisió de places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter
Relació de places del concurs Serra Húnter 2a convocatòria 2018
15/10/2019 09:59 - Registre de publicació

UB-LE-7001: Química Analítica 
UB-LE-7002: Economia Aplicada  
UB-LE-7003: Intel·ligència Artificial 
UB-LE-7004: Física Atòmica, Molecular i Nuclear 
UB-LE-7005: Comunicació Audiovisual 
UB-LE-7006: Organització d'Empreses
UB-LE-7007: Llengua Catalana
UB-LE-7008: Literatura Catalana
UB-LE-7009: Biologia Cel·lular
UB-LE-7010: Enginyeria Química
UB-LE-7011: Física de la Matèria Condensada
UB-LE-7012: Dret Constitucional
UB-LE-7013: Historia d'Art Contemporània
UB-LE-7014: Historia Contemporània
UB-LE-7015: Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació
UB-LE-7016: Didàctica i Organització Educativa
UB-LE-7017: Didàctica de la Llengua i la Literatura
UB-LE-7018: Didàctica de l'Expressió Musical
UB-LE-7019: Didàctiques de les Ciències Socials
UB-LE-7020: Ecologia
UB-LE-7021: Lingüística Anglesa
UB-LE-7022: Evolució
UB-LE-7023: Economia Financera i Comptabilitat
UB-LE-7024: Ciències de l'Alimentació
UB-LE-7025: Anatomia i Embriologia Humana
UB-LE-7026: Geografia Humana
UB-LE-7027: Histologia Humana
UB-LE-7028: Petrologia Ígnia i Metamòrfica
UB-LE-7029: Sistemes Informàtics
UB-LE-7030: Química Inorgànica
UB-LE-7031: Dret Internacional Públic
UB-LE-7032: Dret del Treball i de la Seguretat Social
UB-LE-7033: Filologia Llatina
UB-LE-7034: Màrqueting i Investigació de Mercats
UB-LE-7035: Ciència de Materials
UB-LE-7036: Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica Engineering
UB-LE-7037: Sociologia Matemàtica
UB-LE-7038: Biofísica Mèdica
UB-LE-7039: Historia Medieval 
UB-LE-7040: Meteorologia
UB-LE-7041: Microbiologia 
UB-LE-7042: Neurociència i Neurofisiologia
UB-LE-7043: Pintura
UB-LE-7044: Personalitat, Avaluació o Tractaments Psicològics
UB-LE-7045: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
UB-LE-7046: Filosofia
UB-LE-7047: Fisiologia
UB-LE-7048: Medicina Preventiva i Salut Pública
UB-LE-7049: Escultura
UB-LE-7050: Processos Socials i Estructures
UB-LE-7051: Psicologia Social
UB-LE-7052: Llengua Espanyola - Dept. Educació
UB-LE-7053: Llengua Espanyola - Dept. Filologia Hispànica
UB-LE-7054: Estratigrafia
UB-LE-7055: Dret Financer i Tributari
UB-LE-7056: Teoria de l'Educació
UB-LE-7057: Toxicologia
UB-LE-7058: Sociologia Urbana

 

Nota informativa de la resolució del rector d'11 de juny de 2020 i de la Instrucció d'aplicació a la tramitació telemàtica de processos selectius de PDI
Seu electrònica