You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

Convocatòria de concurs d'accés de diverses places del cos docent de professorat titular d'universitat

Fecha de publicación:
23-09-2020
Fecha de modificación:
22-01-2021
Estado:
Open

RSS

6 publications
Convocatòria de concurs d'accés de diverses places del cos docent de professorat titular d'universitat
23/09/2020 11:58 - Publishing register

En el BOE de dia 23 de setembre de 2020, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen diverses places del cos docent de professor titular d’universitat.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dijous divendres 25 de setembre de 2020 i finalitza el dia 23 d’octubre de 2020 (ambdós inclosos).

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs d'accés de diverses places del cos docent de professorat titular d'universitat
Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs d'accés de diverses places del cos docent de professorat titular d'universitat. Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre els concursos
12/01/2021 12:23 - Publishing register

Bases de la convocatòria per a l’acte de constitució, l’acte de presentació i publicació a la Seu Electrònica del calendari del concurs:

7.1 La presidència de la comissió de selecció, un cop efectuades les consultes oportunes, ha de convocar els membres titulars designats i/o si escau, els suplents, per a la sessió constitutiva de la comissió, que ha de tenir lloc en el termini màxim de dos mesos, a comptar de l’endemà de la publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses.

7.3  La convocatòria per a la sessió constitutiva, que ha d’incloure la data, l’hora i el lloc de realització, s’ha de fer pública a la seu electrònica de la UB amb una antelació mínima de deu dies hàbils.

8.1 Qui exerceixi la presidència de la comissió de selección ha de publicar la convocatòria a l’acte de presentació les persones candidates admeses al concurs amb una antelació mínima de deu dis hàbils, amb expressió de data, hora i lloc en què tindrà lloc.

 

Documentació per a la realització del concurs:

El/la president/a o el/la secretari/a de la comissió poden sol·licitar la documentació per a la realització del concurs a Personal Acadèmic al correu electrònic de personal.academic@ub.edu

Calendari de sessió constitutiva i acte de presentació de la plaça:
15/01/2021 16:35 - Publishing register

Centre: Facultat d'Educació / Facultad de Educación
Departament: Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica /
Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica
Categoria: Titular d'Universitat / Titular de Universidad
Àrea de coneixement: Didàctica de la Llengua i la Literatura / Didáctica de la Lengua y la Literatura
Núm. Places: 1
Perfil: Didàctica de Literatura / Didáctica de la Literatura

Calendari de sessió constitutiva i acte de presentació de la plaça:
20/01/2021 14:46 - Publishing register

Centre: Facultat d'Educació / Facultad de Educación
Departament: Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica /
Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica
Categoria: Titular d'Universitat / Titular de Universidad
Àrea de coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals / Didáctica de las Ciencias Experimentales
Núm. Places: 1
Perfil: Didàctica de les ciències naturals / Didáctica de las ciencias naturales

Electronic office