You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

Convocatòria de concurs d'accés de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat, mitjançant promoció interna, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012.

Fecha de publicación:
22-05-2018
Fecha de modificación:
26-09-2018
Estado:
Open

RSS

7 publications
Convocatòria de concurs d'accés de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat, mitjançant promoció interna, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012.
22/05/2018 09:48 - Publishing register

En el BOE de 22 de maig de 2018 i DOGC de 28 de maig de 2018, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen a concurs d’accés diverses places del cos docent de catedràtics d’universitat, mitjançant promoció interna, vinculades amb l’Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l’esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa)

El termini de presentació d’instàncies comença el dimecres dia 23 de maig de 2018 i finalitza el dia 19 de juny de 2018 (ambdós inclosos). Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentaria o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol·licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB)

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs d'accés de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat, mitjançant promoció interna, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona
Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs d'accés de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat, mitjançant promoció interna, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona. Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre els concursos.
Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Psiquiatria per places de catedràtics d'universitat de promoció interna vinculades amb l'Hospital Clínic
26/07/2018 13:34 - Publishing register

L'acte de constitució del departament de Medicina, àrea de coneixement de Psiquiatria es realitzarà el proper 27 de juliol de 2018 a les 8 hores a l'Aula Corachan de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i a la mateixa aula a les 8:15 hores.

Propostes de provisió de plaça del concurs d'accés a places de catedràtics d'universitat de promoció interna vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona
Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement d'Anatomia Patològica per places de catedràtics d'universitat de promoció interna vinculades amb l'Hospital Clínic
12/09/2018 13:18 - Publishing register

L'acte de constitució del concurs del departament de Fonaments Clínics, àrea de coneixement d'Anatomia Patològica es realitzarà el proper dia 20 de setembre de 2018 a les 14 hores a l'Aluta 15 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 15 hores.

Noves propostes de provisió de plaça del concurs d'accés a places de catedràtics d'universitat de promoció interna vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona
Electronic office