Sou aquí: Inici → Ajuda

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS DE LA SEU ELECTRÒNICA

* Què és la seu electrònica?

La seu electrònica de la Universitat de Barcelona és el lloc web des del qual tant la comunitat universitària com els ciutadans, empreses i entitats poden exercir el dret d’accés a la informació, als serveis i als tràmits universitaris de manera telemàtica, amb garantia de la integritat i veracitat del contingut, ja que l’administració pública titular de la seu n’és responsable.

La informació que ofereix la seu electrònica té a veure amb normativa, perfil de contractant, actes i edictes, etc.. de la Universitat de Barcelona. Els tràmits i les gestions en línia faciliten la relació entre els usuaris i la Universitat, i apropen l’administració a les persones.


* A qui s’adreça la seu electrònica?

La seu electrònica s’adreça tant a la comunitat universitària com als ciutadans, empreses i entitats que vulguin o necessitin interactuar amb la Universitat de Barcelona per Internet.


* Què es pot fer a la seu electrònica?

Des de la seu electrònica es pot consultar informació referent a normativa, subvencions, perfil de contractant, etc., i a l’hora fer tràmits i gestions en línia.


* Tenen la mateixa validesa legal les gestions electròniques que les presencials?

Sí, tots els tràmits tenen la mateixa validesa legal, tant si s’han fet a través de la seu electrònica com si s’han fet de manera presencial.


* És segur utilitzar els serveis de la seu electrònica?

La comunicació entre els usuaris i la seu electrònica és segura. Tota la informació viatja xifrada i els certificats electrònics garanteixen la identitat de les dues parts.

D’altra banda, el tractament de les dades personals dels usuaris està subjecte a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.


* Quan es pot utilitzar la seu electrònica?

S’hi pot accedir tant per consultar informació com per fer tràmits les 24 hores els 365 dies de l’any.

En aquest sentit, cal tenir en compte que els tràmits que es facin en dies inhàbils es considera que s’han tramitat el primer dia hàbil següent.


* Quina data i hora es tenen en compte per al còmput de terminis?

Per al còmput de terminis de qualsevol tràmit, la data i l’hora que tenen validesa legal són les oficials de la seu electrònica i no les de l’equip informàtic de l’usuari, tal com disposa l’article 26.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

D’altra banda, es tenen en compte el dia i l’hora corresponents a la confirmació del tràmit, independentment del moment en què s’iniciï. Per exemple, suposem un tràmit administratiu el termini del qual acaba el 20 de setembre. Si es comença a emplenar la sol·licitud a les 23.50 hores del dia 20, però s’acaba a les 00.10 hores de l’endemà, la sol·licitud es presenta fora de termini.

A més, cal tenir en compte que els tràmits que es facin en dies inhàbils es considera que s’han tramitat el primer dia hàbil següent.


* Què és la còpia electrònica autèntica?

La còpia electrònica autèntica és un document electrònic, signat digitalment, idèntic al document electrònic original que apareix a la seu en el moment de fer la gestió i amb la mateixa validesa legal. Cal tenir en compte que la validesa legal la té el document digital, no la còpia impresa en paper.

La còpia electrònica autèntica és l’equivalent electrònic de la còpia autèntica en paper i la regulen els articles 43-46 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual es desplega parcialment la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 


* Què és el registre electrònic de publicacions?

El registre de publicacions de la seu electrònica recull les evidències digitals relatives a la publicació i disponibilitat dels continguts.

Les evidències digitals són el rastre que deixen els continguts, i permeten demostrar el moment en què s’han publicat i el temps que han estat disponibles. També serveixen per comprovar si durant aquest temps els continguts han variat. Així mateix, les evidències digitals identifiquen qui ha dut a terme cadascuna de les accions enregistrades.

L’altra característica de les evidències digitals és la correcta preservació de la cadena de custòdia, que garanteix que la prova no pot ser manipulada i, per tant, pot ser presentada davant un tribunal com a fefaent i verídica. D’aquesta manera, es garanteixen els drets dels ciutadans, i la independència i la transparència dels continguts de la seu electrònica.


* Què és la signatura electrònica?

La signatura electrònica és el conjunt de dades en format electrònic que permeten identificar la persona signant, intercanviar informació amb altres persones i entitats de manera segura i signar electrònicament les dades que s’envien, de manera que se’n pugui comprovar la integritat i procedència.

D’acord amb l’article 25 de la secció 4 del Reglament (UE) 910/2014, una signatura electrònica qualificada tindrà un efecte jurídic equivalent al d’una firma manuscrita. 


Recomanacions de seguretat

* La Universitat de Barcelona mai no us demanarà per correu electrònic ni el certificat ni el número d’identificació personal (PIN). Desconfieu dels missatges que us els demanen.

* Manteniu actualitzat el sistema operatiu, l’antivirus i el navegador.

* Accediu a la seu electrònica des d’un web fiable. No hi accediu des d’enllaços que trobeu en correus electrònics o webs poc segurs.

* No escriviu el PIN del certificat si teniu algú a prop que pugui distingir què teclegeu.

* Mai no deseu el PIN del certificat si feu servir un ordinador que no és l’habitual.

* Tanqueu correctament el navegador si feu servir ordinadors públics o als quals tinguin accés terceres persones.

* Escolliu un PIN difícil per reforçar-ne la seguretat. No feu servir dades fàcilment deduïbles, com ara la data de naixement, o que tingueu anotades en algun lloc.


Més informació: https://www.ub.edu/portal/web/eadministracio/

 

Seu electrònica