You are here: Home →  Services → Bulletin board

Bulletin board

Subscribe to the news of the bulletin board

You can subscribe to the news of the ambits you choose. It can be an entire module or just an specific category, so when a new publication is done you are going to receive an email. In case you are already subscribed you will get your ambits updated.
Email
All
Secretaria i Òrgans de Govern
Recursos Humans
Contractació
Gestió Acadèmica
Estudiants
Eleccions

Save Back

Stop receiving news

Once you cancel your subscriptions you are going to receive a confirmation email
Email
Total unsubscription
Bulletin board unsubscription

Save Back
Searcher

Secretaria i Òrgans de Govern

Secretaria i Òrgans de Govern
111 bulletins
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona per la qual es deleguen en el vicerector de Patrimoni i Activitats Culturals, les competències en matèria de cessió temporal de béns mobles del patrimoni cultural de la UB
Resolució del Rector per la qual es deleguen competències en la vicerectora d'Emprenedoria, Innovació i Transferència
Resolució del Rector per la qual es deleguen competències en la Vicerectora d'Igualtat i Gènere
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual es nomena vocal en la Junta de Govern del Consorci Institut d'Infància i Món Urbà
Resolució del Rector per la qual delega la representació en la Junta de Govern del Consell de Govern del CSUC, a favor del vicerector de Transformació Digital
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual es designa la Dra. Concepció Amat Miralles, vicerectora de Política Docent, membre del Consell de Direcció de l'IDP-ICE
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual es designa membre de la Comissió Avaluadora dels Trams Docents del professorat de l'INEFC
Resolució del rector per la qual es deleguen competències en el vicerector de recerca.
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual es deleguen competències en el vicerector Adjunt al rector i de Personal Docent i Investigador
Resolució del rector per la qual es nomena membre de la Comissió de Càtedres i Aules UB (CAUB)
Electronic office