Normativa de la Seu electrònica

Normativa de la Universitat de Barcelona

Reglament d’ús dels mitjans electrònics en l’àmbit de la Universitat de Barcelona. [+PDF]

Normativa de l’Administració Electrònica

Real Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. [+PDF]

Real Decret 4/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. [+PDF]

Normativa de la Signatura Electrònica

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica. [+PDF]

Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d’Impuls de la Societat de la Informació. [+PDF]

Normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. [+PDF]

Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre de 2007 pel que s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. [+PDF]

Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell de 24 d’octubre de 1995 relativa a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. [+PDF]

Membre de: Dos Campus d'Excel·lència Internacional
Seu electrònica