Normativa de la seu electrònica

Normativa de la Universitat de Barcelona

Reglament d’ús dels mitjans electrònics en l’àmbit de la Universitat de Barcelona [PDF]

Publicació DOGC del Reglament d'ús dels mitjans electrònics en l'àmbit de la Universitat de Barcelona [PDF]

Reglament del Registre General de la Universitat de Barcelona [PDF]

Instrucció, d'11 de novembre de 2022, de la secretària general, relativa a les notificacions electròniques en els procediments tramitats per la Universitat de Barcelona [PDF]

Modificació de la normativa reguladora de la política d'identificació i signatura electrònica de la Universitat de Barcelona (aprovat pel Consell de Govern de 14 de febrer de 2018 i modificat pel Consell de Govern de 27 de febrer de 2020) [PDF]

Acord del Consell de Govern del 22 de juliol de 2019 que declara inhàbils els dies inclosos dins dels períodes de tancament de les instal·lacions de la Universitat de Barcelona, a efectes del còmput dels terminis en els procediments administratius [PDF]

Acord del Consell de Govern, de 2 de març de 2022, relatiu al desenvolupament presencial de determinats procediments electorals [PDF]

Reglament General d'Eleccions de la Universitat de Barcelona [PDF]

Normativa de l’Administració Electrònica

Reial decret llei 11/2018, de 31 d'agost, pel qual es modifica la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques [PDF]

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques [PDF]

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic [PDF]

Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració electrònica [PDF]

Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’esquema nacional d’interoperabilitat en l’àmbit de l’administració electrònica [PDF]

Reial decret 951/2015, de 23 d'octubre, de modificació del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'esquema nacional de seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica [PDF]

 

Normativa d'identificació i signatura electrònica

Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança [PDF]

Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la societat de la informació [PDF]

Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93/CE [PDF]

 

Normativa de protecció de dades de caràcter personal

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal [PDF]

Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre de 2007 pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal [PDF]

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades [PDF]

Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals de la subscripció al butlletí de novetats del tauler d’anuncis de la Universitat de Barcelona [PDF]

Informació relativa al tractament de dades personals en activitats de videovigilància [PDF]

 

 

Seu electrònica