Data i hora oficial de la seu

L'article 31.2 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, assenyala que els registres electrònics es regiran, a l'efecte de còmput dels terminis, per la data i hora oficial de la Seu Electrònica d'accés. Per això,  haurà de disposar de les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat i haurà de figurar visible.

A més, el Reial Decret 203/2021, de 30 de març, per al qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, estableix en el seu article 11.1 f),  que la Seu Electrònica ha d'oferir el servei d'indicar la data i l'hora oficial, als efectes previstos a l'article 31.2 de la Llei 39/2015 que s'acaba d'esmentar.

Així doncs, s'indica la data i l'hora oficial a la part superior dreta d'aquesta Seu Electrònica en compliment d'aquestes disposicions, i en relació a l'article 15.1 del Real Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica, que disposa que els sistemes o aplicacions implicats en la provisió d'un servei per via electrònica s'han de sincronitzar amb l'hora oficial, amb una precisió i desfasament que garanteixin la certesa dels terminis establerts en el tràmit administratiu que satisfacin.

Aquesta sincronització, tal com disposa l'apartat 2 del mateix article, es realitza amb el Real Instituto y Observatorio de la Armada Española, de conformitat amb el que preveu sobre l'hora legal el Reial Decret 1308/1992, de 23 d'octubre, pel qual es declara el Laboratorio del Real Instituto y Observatorio de la Armada Española com a laboratori dipositari del patró nacional de Temps i laboratori associat al Centre Espanyol de Meteorologia i, quan sigui possible, amb l'hora oficial a nivell europeu.

També pot consultar-se el dia i hora oficial accedint aquí.

 

Seu electrònica