Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs per a la provisió de places de Professorat Lector en el marc del Programa Serra Húnter (segona convocatòria 2021)

Data de publicació:
28-10-2022
Data de modificació:
01-02-2023
Estat:
Oberta

RSS

5 publicacions
Convocatòria de concurs per a la provisió de places de Professorat Lector en el marc del Programa Serra Húnter (segona convocatòria 2021)
28/10/2022 09:21 - Registre de publicació

Convocatòria de concurs per a la provisió de places de Professorat Lector en el marc del Programa Serra Húnter (segona convocatòria 2021)

En data 28 d’octubre de 2022 ha estat publicada al DOGC la resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 24 d’octubre de 2022, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de professorat lector en el marc del Pla Serra Húnter.

   CALENDARI

  • Període de presentació de sol·licituds
    Del dia 31 d’octubre de 2022 al dia 29 de novembre de 2022, ambdós inclosos.

Per qualsevol informació referent a les característiques de la plaça, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (personal.academic.concursos@ub.edu).

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La sol·licitud s’ha de presentar per un dels procediments següents, sempre en el termini  indicat:

a) Al registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document Relació i horaris dels registres generals de centre de la Universitat de Barcelona, que es pot consultar a http://www.ub.edu/registre/ca/horari.htmlb)

b) Electrònicament mitjançant instància genèrica: https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html. Cal tenir en compte que aquesta via te una limitació de pes dels documents que es poden adjuntar. En cas que no es puguin adjuntar tots els documents, aquests s’hauran de trametre mitjançant les oficines de Correus segons s’exposa en el punt c) següent. (Només en el cas que les oficines de Correus estiguin tancades per raó de la COVID-19 es podrà enviar la resta de documentació per email a personal.academic.concursos@ub.edu.

c) Mitjançant les oficines de Correus. En aquest cas caldrà emprar el procediment de correu certificat administratiu (altrament conegut, com a procediment en sobre obert atès que l’empleat de correus estampa el segell de la data de tramesa en el document enviat, abans de tancar el sobre)

d) Per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb les disposicions transitòries de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP).

En cas que es presenti la sol·licitud per un dels mitjans alternatius al registre presencial o telemàtic (punts a i b) de la Universitat, es recomana que la persona aspirant compti amb una còpia íntegra on consti la data i el segell oficial de presentació al registre, i n’enviï una copia per correu electrònic a la següent adreça personal.academic.concursos@ub.edu dins el mateix termini de presentació de sol·licituds.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER CORREU ELECTRÒNIC (personal.academic.concursos@ub.edu) EN FORMAT PDF

- Documentació base 3.4:

a) Còpia del DNI o passaport o, en el cas dels estrangers, còpia del NIE o de la targeta d’identitat.

b) Còpia del títol de doctor o resguard de la sol·licitud corresponent.

c) Còpia de l’informe favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) per accedir a la categoria de professor lector, o bé de l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) per accedir a la categoria de professor ajudant doctor o equivalent.

d) Certificació acreditativa del nivell C de català de la Generalitat de Catalunya o equivalent, o compromís d’obtenir-lo d’acord amb el que es preveu a la base 2.2 d)

- Documentació base 3.5

a) Currículum complet, en format lliure.

b) Document en què s’especifiquin les 5 aportacions acadèmiques més valuoses de la persona sol·licitant (articles, llibres, patents...)

c) Breu descripció de la trajectòria docent (màxim 1 pàgina)

d) Declaració succinta dels interessos docents i de recerca en consonància amb l’àmbit del contracte ofert per als cinc anys successius. El document no exedirà les 6 pàgines

e) Si se’n disposa, acreditació de l’experiència postdoctoral internacional o de l’estada en universitats o centres de recerca de reconegut prestigi, espanyols o estrangers, diferents de la universitat contractant, a l’efecte, especialment, de la valoració del mèrit preferent previst a la base 6.4.

*Atesa la naturalesa del programa Serra Hunter i la composició de les comissions de selecció es recomana que la documentació dels apartats a), b), c) i d) es presentin en llengua anglesa, sens perjudici que es pugui presentar també en català o castellà.

** Addicionalment a la tramesa telemàtica, les persones aspirants poden presentar al registre, dins del termini de presentació de sol·licituds, una còpia impresa de la documentació tramesa en format PDF.

És important que al “subject” del correu electrònic especifiqueu el codi del concurs.

Per qualsevol informació referent a les característiques de la plaça, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (personal.academic.concursos@ub.edu)

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2022, de correcció d'errades a la Resolució de 24 d'octubre de 2022, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de professorat lector en el marc del Pla Serra Húnter, publicada al DOGC de 28 d'octubre de 2022
11/11/2022 12:15 - Registre de publicació

CALENDARI per a les places UB-LE-212-006-01 i UB-LE-212-006-02

  • Període de presentació de sol·licituds
    Del dia 14 de novembre de 2022 al dia 13 de desembre de 2022, ambdós inclosos.
Resolució del llistat provisional de persones admeses i excloses del concurs de processos selectius per a la contractació de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter (segona convocatòria 2021)
03/01/2023 08:33 - Registre de publicació

El termini per reparar el defecte o l'error que n'hagi causat l'exclusió o completar la documentació (art. 4.1 de les bases de la convocatòria) comença el dia 4 de gener de 2023 i finalitza el dia 18 de gener 2023.

Resolució del llistat definitiu de persones admeses i excloses del concurs de processos selectius per a la contractació de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter (segona convocatòria 2021)
Seu electrònica