Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs d'una plaça de professorat agregat, destinada a personal investigador Ramón y Cajal amb certificat I3

Data de publicació:
07-06-2023
Data de modificació:
21-12-2023
Estat:
Oberta

RSS

7 publicacions
Convocatòria de concurs d'una plaça de professorat agregat, destinada a personal investigador Ramón y Cajal amb certificat I3
07/06/2023 14:58 - Registre de publicació

En el DOGC d’avui, 7 de juny de 2023, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoca una plaça de professorat agregat, destinada a personal investigador Ramón y Cajal amb certificat I3.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les plaça, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dijous 8 de juny de 2023 i finalitza el dia 5 de juliol de 2023 (ambdós inclosos).

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs d'una plaça de professorat agregat, destinada a personal investigador Ramón y Cajal amb certificat I3
31/07/2023 14:44 - Registre de publicació

El termini del període d'esmenes comença el dimarts 1 d'agost de 2023 i finalitza el dia 4 de setembre de 2023 (ambdós inclosos).

Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs d'una plaça de professorat agregat, destinada a personal investigador Ramón y Cajal amb certificat I3. Nomenament dels membres de la comissió que ha de resoldre el concurs
04/10/2023 14:22 - Registre de publicació

Bases de la convocatòria per a l’acte de constitució, l’acte de presentació i publicació a la Seu Electrònica del calendari del concurs:

7.1 La presidència de la comissió de selecció, un cop efectuades les consultes oportunes, ha de convocar amb un mínim de 10 dies hàbils d’antelació als membres titulars designats i/o si escau, els suplents, per a la sessió constitutiva de la comissió, que ha de tenir lloc en el termini màxim de dos mesos, a comptar de l’endemà de la publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses.

7.3  La convocatòria per a la sessió constitutiva, que ha d’incloure la data, l’hora i el lloc de realització, s’ha de fer pública a la seu electrònica de la UB amb una antelació mínima de deu dies hàbils.

8.1 Qui exerceixi la presidència de la comissió de selecció ha de publicar la convocatòria a l’acte de presentació les persones candidates admeses al concurs amb una antelació mínima de deu dis hàbils, amb expressió de data, hora i lloc en què tindrà lloc.

Documentació per a la realització del concurs:

El/la president/a o el/la secretari/a de la comissió poden sol·licitar la documentació per a la realització del concurs a Personal Acadèmic al correu electrònic de personal.academic@ub.edu

Calendari de sessió constitutiva i acte de presentació
Publicació dels criteris específics, barem de valoració i l'anunci de l'acte de presentació
Publicació dels acords adoptats a l'acte presentació
Proposta d'adjudicació de la plaça
Seu electrònica