You are here: Home →  Services → Regulatory provisions

Regulatory provisions

Buscador en fase de desarrollo y pruebas. No se garantiza la integridad de la información que se consigna. Para dudas sobre el buscador diríjase a secretaria.general@ub.edu

Searcher
Clean
Clean
Clean
Clean

Resolucions

129 publications

RSS

Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 22 d'abril de 2021, per la qual es delega la representació de la Universitat de Barcelona al Consell Català del Moviment Europeu
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 22 d'abril de 2021, per la qual es delega la competència de representar la Universitat de Barcelona en l'Associació Institut Joan Lluís Vives
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 10 de maig de 2021, per la qual es delega la competència de representar la Universitat de Barcelona en el Patronat de la Fundació Mútua de Terrassa per a la Docència i la Recerca Biomèdica i Social
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 13 de maig de 2021, per la qual es delega la competència de representar la Universitat de Barcelona en la signatura de contractes i convenis en matèria d'edició
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector, d'1 d'abril de 2021, per la qual es nomenen càrrecs de la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 25 de maig de 2021, per la qual es proposa la designació d'un membre del Patronat de la Fundació CEI i se li delega la competència de representar-hi a la UB
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 29 de maig de 2021, per la qual es delega la representació de la Universitat de Barcelona en el Patronat de la Fundació IEB i es proposa la designació d'un membre del Comitè Executiu
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 30 de maig de 2019, per la qual es delega en el vicerector de Personal Docent i Investigador la competència de donar resposta a peticions de documentació relatives a procediments administratius de selecció de PDI, i d'altres gestionats per Personal Acadèmic
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 30 de maig de 2019, per la qual es delega en el director d'organització i recursos humans la competència de donar resposta a peticions de documentació, formulades per persones interessades, en procediments administratius de selecció i provisió de PAS
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 12 de setembre de 2019, per la qual es delega en el director d'Organització i Recursos Humans la competència per establir i fer públic el procés d'elecció de destinació per les persones que han superat el procés selectiu OF3/2018/1 de la Universitat de Barcelona d'11 places d'auxiliars de serveis (PAS laboral del grup IV)
Electronic office