Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Disposiciones normativas

Disposiciones normativas

Buscador en fase de desarrollo y pruebas. No se garantiza la integridad de la información que se consigna. Para dudas sobre el buscador diríjase a secretaria.general@ub.edu

Buscador
Limpiar
Limpiar
Limpiar
Limpiar

Resoluciones

129 publicaciones

RSS

Resoluciones / de delegaciones de represenación
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 22 d'abril de 2021, per la qual es delega la representació de la Universitat de Barcelona al Consell Català del Moviment Europeu
Resoluciones / de delegaciones de represenación
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 22 d'abril de 2021, per la qual es delega la competència de representar la Universitat de Barcelona en l'Associació Institut Joan Lluís Vives
Resoluciones / de delegaciones de represenación
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 10 de maig de 2021, per la qual es delega la competència de representar la Universitat de Barcelona en el Patronat de la Fundació Mútua de Terrassa per a la Docència i la Recerca Biomèdica i Social
Resoluciones / de delegaciones de represenación
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 13 de maig de 2021, per la qual es delega la competència de representar la Universitat de Barcelona en la signatura de contractes i convenis en matèria d'edició
Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector, d'1 d'abril de 2021, per la qual es nomenen càrrecs de la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables
05/12/2022 15:26 - Registro de publicación

Data d'aprovació inicial: 01/04/2021

Data d'entrada en vigor: 01/04/2021

¿Es vigente?

Resoluciones / de delegaciones de represenación
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 25 de maig de 2021, per la qual es proposa la designació d'un membre del Patronat de la Fundació CEI i se li delega la competència de representar-hi a la UB
Resoluciones / de delegaciones de represenación
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 29 de maig de 2021, per la qual es delega la representació de la Universitat de Barcelona en el Patronat de la Fundació IEB i es proposa la designació d'un membre del Comitè Executiu
Resoluciones / de delegaciones competencias
Resolució del rector, de 30 de maig de 2019, per la qual es delega en el vicerector de Personal Docent i Investigador la competència de donar resposta a peticions de documentació relatives a procediments administratius de selecció de PDI, i d'altres gestionats per Personal Acadèmic
Resoluciones / de delegaciones competencias
Resolució del rector, de 30 de maig de 2019, per la qual es delega en el director d'organització i recursos humans la competència de donar resposta a peticions de documentació, formulades per persones interessades, en procediments administratius de selecció i provisió de PAS
Resoluciones / de delegaciones competencias
Resolució del rector, de 12 de setembre de 2019, per la qual es delega en el director d'Organització i Recursos Humans la competència per establir i fer públic el procés d'elecció de destinació per les persones que han superat el procés selectiu OF3/2018/1 de la Universitat de Barcelona d'11 places d'auxiliars de serveis (PAS laboral del grup IV)
Sede Electrónica