You are here: Home →  Services → Regulatory provisions

Regulatory provisions

Buscador en fase de desarrollo y pruebas. No se garantiza la integridad de la información que se consigna. Para dudas sobre el buscador diríjase a secretaria.general@ub.edu

Searcher
Clean
Clean
Clean
Clean

Resolucions

150 publications

RSS

Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 25 de maig de 2021, per la qual es proposa la designació d'un membre del Patronat de la Fundació CEI i se li delega la competència de representar-hi a la UB
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 29 de maig de 2021, per la qual es delega la representació de la Universitat de Barcelona en el Patronat de la Fundació IEB i es proposa la designació d'un membre del Comitè Executiu
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 30 de maig de 2019, per la qual es delega en el vicerector de Personal Docent i Investigador la competència de donar resposta a peticions de documentació relatives a procediments administratius de selecció de PDI, i d'altres gestionats per Personal Acadèmic
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 30 de maig de 2019, per la qual es delega en el director d'organització i recursos humans la competència de donar resposta a peticions de documentació, formulades per persones interessades, en procediments administratius de selecció i provisió de PAS
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 12 de setembre de 2019, per la qual es delega en el director d'Organització i Recursos Humans la competència per establir i fer públic el procés d'elecció de destinació per les persones que han superat el procés selectiu OF3/2018/1 de la Universitat de Barcelona d'11 places d'auxiliars de serveis (PAS laboral del grup IV)
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de data 29 d'octubre de 2019, per la que es delega en el gerent de la Universitat de Barcelona la resolució de les peticions de percepció dels imports previstos pels articles 53.2 i 53.5 del Conveni Col·lectiu del personal d'administració i serveis laboral de les Universitats Públiques Catalanes
Resolucions / Altres
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 28 de maig de 2020, per la qual es dissol la Càtedra UB de Gestió de la Diversitat i Cohesió Social-Segle XXI
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 25 de maig de 2020, per la qual es nomena director de la Càtedra UB-Hospital Clínic de Cures Pal·liatives, es nomenen membres de la Comissió de seguiment d'aquesta, i el rector delega la seva representació en la mateixa
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector, de 24 d'abril de 2019, per la qual es delega en el Vicerector de Projecció i Internalització la representació legal de la Universitat de Barcelona a la signatura digital en matèria de mobilitat d'estudiants en programes d'intercanvi de la UE i es autoritzat perquè pugui sol·licitar i obtenir el certificat digital de representant d'aquesta Universitat com a persona jurídica
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del Rector, de 24 d'abril de 2019, de delegació en el Vicerector de Projecció i Internalització, de competències en matèria de mobilitat d'estudiants de nacionalitat extracomunitària en programes d'intercanvi de la UE
Electronic office