You are here: Home →  Services → Bulletin board

Bulletin board

Anunci dels Acords de la reunió del tribunal núm.21, en relació a la puntuació obtinguda a l'entrevista i la qualificació final de la fase de proves (Llocs de treball 29768 i 29769) del procés selectiu, en torn de nou ingrés, per a cobrir setanta-dos (72) llocs de treball de PAS laboral de la Universitat de Barcelona en règim de contracte laboral fix (Codi OF3/2021/1)
Electronic office