Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs públic per proveir diverses places de professorat associat i professorat associat mèdic curs 2021-2022

Data de publicació:
04-06-2021
Data de modificació:
29-06-2021
Estat:
Oberta

RSS

8 publicacions
Convocatòria de concurs públic per proveir diverses places de professorat associat i professorat associat mèdic curs 2021-2022
04/06/2021 12:40 - Registre de publicació

Convocatòria de concurs públic per proveir diverses places de professorat associat i professorat associat mèdic curs 2021-2022

 

En el dia d'avui es fa pública la resolució de la Universitat de Barcelona per la qual es convoquen concursos públics per a la selecció de professorat associat i professorat associat mèdic.

 

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 7 de juny de 2021 i finalitza el 18 de juny de 2021, ambdós inclosos.

 

La sol·licitud per participar s’ha de formalitzar en el model imprès disponible en aquesta seu.

 

Les sol·licituds s’han de presentar per un dels procediments establerts al punt 4.2 de les bases de la convocatòria.

 

a) Electrònicament mitjançant el tràmit específic per aquest concurs, disponible a: https://www.ub.edu/insgenct/inici_concurs.php (el tràmit té una limitació de pes dels documents que es poden adjuntar).

Les instruccions del tràmit les trobareu al següent enllaç: https://www.ub.edu/eadministracio/pdi-concurs-associat.html

 

b) A qualsevol de les oficines de registre general de la UB http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html

 

c) Per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP). En el cas que es presenti mitjançant les oficines de Correus, caldrà emprar el procediment de correu certificat administratiu (altrament conegut, com a procediment en sobre obert atès que l’empleat de correus estampa el segell de la data de tramesa en el document enviat).

 

En cas que es presenti la sol·licitud per un dels mitjans alternatius al Registre de la Universitat, la persona aspirant ha de comptar amb una còpia íntegra on consti la data i el segell oficial de presentació i la documentació requerida, i enviar-la per correu electrònic a l’adreça pdi.associats@ub.edu dins el mateix termini de presentació de sol·licituds.

 

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió i el procediment, us podeu adreçar a partir del dia 7 de juny a les oficines d'afers generals de les administracions de centre corresponents indicades a l'Annex de la Resolució.

Resolució, de 7 de juny de 2021 de correcció d'errades de la relació de places de professorat associat i professorat associat mèdic de la Facultat de Geografia i Història de la convocatòria de concurs públic per proveir diverses places de professorat associat i associat mèdic en règim de contracte laboral temporal convocat al DOGC el 4 de juny de 2021
Resolució d'11 de juny de 2021 de correcció d'errades de la relació de places de professorat associat i professorat associat mèdic de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la convocatòria de concurs públic per proveir diverses places de professorat associat i associat mèdic en règim de contracte laboral temporal convocat al DOGC el 4 de juny de 2021
Resolució, de 15 de juny de 2021 de correcció d'errades de la relació de places de professorat associat i professorat associat mèdic de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la convocatòria de concurs públic per proveir diverses places de professorat associat i associat mèdic en règim de contracte laboral temporal convocat al DOGC el 4 de juny de 2021
Tràmit d'esmenes
21/06/2021 14:31 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l’error que n’hagi causat l’exclusió provisional del concurs, o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, establert per raons d’urgència, a comptar de l’endemà de la publicació de la relació provisional d’admesos i exclosos mitjançant qualsevol dels procediments previstos a les bases del concurs (tràmit electrònic disponible a https://www.ub.edu/insgenct/inici.php).
Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n’hagi motivat l’exclusió, queden definitivament excloses de la convocatòria.

Resolució de 22 de juny de 2021, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses als concursos per a la selecció de professorat contractat laboral temporal de la facultat d¿Economia i Empresa
22/06/2021 18:00 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l’error que n’hagi causat l’exclusió provisional del concurs, o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, establert per raons d’urgència, a comptar de l’endemà de la publicació de la relació provisional d’admesos i exclosos mitjançant qualsevol dels procediments previstos a les bases del concurs (tràmit electrònic disponible a https://www.ub.edu/insgenct/inici.php)

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n’hagi motivat l’exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

Resolució de 28 de juny de 2021, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses als concursos per a la selecció de professorat contractat laboral temporal de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Temporalment despublicat - Registre de publicació
Seu electrònica