Registre de funcionaris habilitats

REGISTRE DE FUNCIONARIS HABILITATS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

L'article 27.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, determina que s’ha de mantenir actualitzat un registre, o un altre sistema equivalent, on hi constin els funcionaris habilitats per expedir còpies autèntiques, que han de ser plenament interoperables i estar interconnectats amb els de la resta d’administracions públiques, a l'efecte de comprovar la validesa de l’habilitació esmentada.

En el supòsit que la persona interessada no disposi dels instruments electrònics d'identificació o autenticació previstos en l'article 9 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aquesta identificació o acreditació requerida la podrà fer vàlidament un/a funcionari/ària al servei de l'organisme, prèviament habilitat, a través de l'ús del sistema de signatura electrònica de què estigui dotat.

Per a l'eficàcia del que disposa l'apartat anterior, la persona interessada haurà d'identificar-se i prestar el seu consentiment exprés, i haurà de quedar-ne constància per als casos de discrepància o litigi. Aquest tràmit es pot dur a terme electrònicament a través del següent enllaç o presencialment amb cita prèvia a l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre de la UB (Edifici Històric. Gran Via de les Corts Catalanes 585, Barcelona) lliurant degudament signat el següent formulari adjunt que dona el “Consentiment exprés al personal funcionari habilitat de l'OAMR UB per a la tramitació davant la seu electrònica”.

Més informació al web de l'OAMR.

 

 

Seu electrònica