Interrupcions previstes del servei

10 interrupcions
Inici de la interrupció:22/01/2024 09:03

Motiu: <p>Els serveis d'Administraci&oacute; Electr&ograve;nica de la UB estan afectats per una <a href="https://www.aoc.cat/estatserveis/">incid&egrave;ncia de l'AOC</a>&nbsp;(Administraci&oacute; Oberta de Catalunya). Hi ha diferents serveis corporatius que, de manera temporal, no estan accessibles.&nbsp;</p> <p>Estem treballant per resoldre tan aviat com sigui possible aquesta incid&egrave;ncia.</p> <p>Disculpeu les mol&egrave;sties.</p>

Durada prevista: Resolta (10:52h)
Inici de la interrupció:09/11/2023 11:35

Motiu: <p>Per una incid&egrave;ncia en el Servidor de Noms de Domini (DNS) que serveix per resoldre els noms dels programes institucionals cap a les adreces d'internet, hi ha diferents serveis corporatius que, de manera temporal, no estan accessibles.&nbsp;</p> <p>Estem treballant per resoldre tan aviat com sigui possible aquesta incid&egrave;ncia.</p> <p>Disculpeu les mol&egrave;sties.</p>

Durada prevista: -
Inici de la interrupció:07/06/2023 09:00

Motiu: <p>El <strong>dimecres 7 de juny</strong> es procedir&agrave; a la migraci&oacute; dels certificats i segells electr&ograve;nics del eRubrica UB al Signador Centralitzat de l'AOC (Administraci&oacute; Oberta de Catalunya).</p> <p>Fruit d'aquesta migraci&oacute; tots els serveis automatitzats o semiatomatitzats d'Administraci&oacute; Electr&ograve;nica que requereixin de signatura electr&ograve;nica restaran inactius en la franja de <strong>9h a 12h</strong>.</p> <p><br /><strong>Principals serveis afectats:</strong></p> <p>- Publicaci&oacute; anuncis Seu Electr&ograve;nica<br />- Inst&agrave;ncia Gen&egrave;rica<br />- Tr&agrave;mits de presentaci&oacute; de sol&middot;licituds<br />- Tr&agrave;mits GIGA i GIGADOC que requereixen signatura electr&ograve;nica<br />- Signasuite UB (en la modalitat de signatura via TUI)</p>

Durada prevista: 3h
Inici de la interrupció:03/06/2023 00:00

Motiu: <p>Els dies 3 i 4 de juny de 2023&nbsp; s&rsquo;han de dur a terme una s&egrave;rie d&rsquo;actuacions t&egrave;cniques d&rsquo;actualitzaci&oacute; i millora dels serveis t&egrave;cnics i inform&agrave;tics de la UB que impossibilitaran el funcionament normal i ordinari del sistema i la realitzaci&oacute; de qualsevol gesti&oacute; o actuaci&oacute;, aix&iacute; com la presentaci&oacute; de documentaci&oacute;, escrits, recursos o al&middot;legacions en tots els procediments que es vegin afectats.</p> <p><a href="https://seu.ub.edu/normativaMilloradaAnunciPublic/showPublicacion/395316?cat.id=774">M&eacute;s informaci&oacute;</a></p>

Durada prevista: Del 3 al 4 de juny
Inici de la interrupció:13/05/2023 00:00

Motiu: <p>Els dies 13 i 14 de maig de 2023 s&rsquo;han de dur a terme una s&egrave;rie d&rsquo;actuacions t&egrave;cniques d&rsquo;actualitzaci&oacute; i millora dels serveis t&egrave;cnics i inform&agrave;tics de la UB que impossibilitaran el funcionament normal i ordinari del sistema i la realitzaci&oacute; de qualsevol gesti&oacute; o actuaci&oacute;, aix&iacute; com la presentaci&oacute; de documentaci&oacute;, escrits, recursos o al&middot;legacions en tots els procediments que es vegin afectats.</p> <p><a href="https://seu.ub.edu/normativaMilloradaAnunciPublic/showPublicacion/395299?cat.id=774">M&eacute;s informaci&oacute;</a></p>

Durada prevista: Del 13 al 14 de maig
Inici de la interrupció:02/03/2023 07:00

Motiu: <p>Aturada de la Seu electr&ograve;nica per manteniment sistema operatiu a plataforma java weblogic (webje05 SEU-E UB)</p>

Durada prevista: 1h
Inici de la interrupció:24/02/2023 08:00

Motiu: <p>Proper divendres dia 24/02/2023: Actualitzaci&oacute; segell electr&ograve;nic aplicacions AOC (Administraci&oacute; Oberta de Catalunya). At&egrave;s la petici&oacute; d'un segell electr&ograve;nic per poder emprar l'eina REPRESENTA de l'AOC, s'actualitzar&agrave; els segells depositats pels serveis de l'AOC per un de sol: "Serveis d'Administraci&oacute; Electr&ograve;nica". Aquesta actualitzaci&oacute; no preveu l'afectaci&oacute; de cap servei actiu tret del m&ograve;dul C&Ograve;PIA. Es preveu el restabliment del servei el mateix divendres.&nbsp;</p>

Durada prevista: 24h
Inici de la interrupció:13/02/2023 20:00

Motiu: <p>El registre de la Universitat de Barcelona i l'aplicaci&oacute; de Gesti&oacute; d'&Ograve;rgans Col&middot;legiats (GOC) quedaran interromputs per tasques de manteniment i actualitzaci&oacute;.</p>

Durada prevista: 4h
Inici de la interrupció:07/11/2022 07:30

Motiu: <p>Fruit de l'actualitzaci&oacute; de l'aplicaci&oacute; Documentum es resol ampliar el termini per a la realitzaci&oacute; de qualsevol actuaci&oacute;, presentaci&oacute; de qualsevol tipus de documentaci&oacute;, escrit, recurs o al&middot;legacions en tots els procediments que es vegin afectats per les actuacions t&egrave;cniques d&rsquo;actualitzaci&oacute; i migraci&oacute; de dades en el gestor documental institucional Documentum per per&iacute;ode addicional d&rsquo;un dia h&agrave;bil</p> <p><a href="https://seu.ub.edu/taulerAnuncisPublic/showPublicacion/349066?cat.id=800">M&eacute;s informaci&oacute;</a></p> <p>&nbsp;</p>

Durada prevista: 15h
Inici de la interrupció:21/07/2022 05:00

Motiu: <p>Degut als treballs d'actualitzaci&oacute; a la versi&oacute; 22.2.0 a l'aplicaci&oacute; Perseu-Recursos Humans (rrhhadm.ub.edu) a l'entorn de Producci&oacute; l'aplicaci&oacute; no estar&agrave; operativa entre les 05:00 i les 11:00. El Portal UB-Espai [rrhhportal.ub.edu]Perseu deixar&agrave; d'estar operatiu en el mateix horari</p> <p>&nbsp;</p>

Durada prevista: 6h
Seu electrònica