Què és la seu electrònica?

La seu electrònica permet que els ciutadans puguin exercir el seu dret d'accés a la informació, als serveis i als tràmits de la Universitat de manera telemàtica, amb garantia de la integritat i veracitat del contingut.

La seu electrònica té un nivell superior de garanties i seguretat per donar compliment a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

El titular de la seu electrònica és la Universitat de Barcelona, i la seva gestió i administració correspon a la Secretaria General. Les àrees i unitats són responsables, en l'àmbit de les seves competències, de la veracitat de la informació, i dels tràmits i serveis que publiquin.

L'adreça de la seu electrònica és seu.ub.edu.

Destinataris

La seu electrònica es dirigeix tant a la ciutadania com a empreses i entitats que vulguin o necessitin interactuar amb la Universitat per Internet.

Requeriments

Per poder utilitzar la seu electrònica i els serveis que ofereix, és necessari tenir instal·lat un navegador, com ara Internet Explorer, Mozilla  Firefox o Chrome. Alguns tràmits poden requerir disposar d'un certificat digital o altres sistemes d'identificació i signatura.

Seu electrònica